تبلیغات

مسأله مهدویت در غرب

 
گویا غرب هم از راهى كه ‏رفته خود پشیمان شده وقصد بازگشت دارد و دراین بازگشت و رویكرد،معنویت و در راس آن‏منجى‏گرایى را به عنوان‏یك وسیله تنبیه، تذكر وتزكیه به كار گرفته است.

همان‏طور كه مى‏دانیم مساله‏مهدویت در بین تمامى ادیان، مذاهب‏و ملل و نحل به گونه‏اى مطرح گردیده‏و شاید تنها اعتقاد و باورى باشد كه‏تمامى مذاهب و ادیان متفقا آن راباور دارند و هر یك با تلقى خاصى ازمنجى‏آخرالزمان نام شخص خاصى‏را ذكر مى‏كنند؛ یهودیان معتقد به‏ظهور «ماشیح‏» هستند ، مسیحیان‏معتقد به بازگشت و رجعت‏«عیسى‏علیه السلام‏» هستند، زرتشتیان آمدن‏«سوشیانس‏» را انتظار مى‏كشند وبوداییان چشم به راه بازگشت‏«بوداى پنجم‏» هستند و حتى پیروان‏مذاهبى چون سیك، هندو برهما نیزمنجى خاصى در اعتقادات خوددارند. اما شاید در هیچ دینى به اندازه‏اسلام و آن هم در قرآن از آمدن‏منجى‏آخرالزمان و به اعتقاد مامسلمانان مهدى موعود علیه السلام صحبت‏به میان نیامده باشد. قرآن مهدویت وحكومت صالحان بر روى زمین را درآیات چندى مورد تاكید قرار داده ومى‏فرماید:

«ولقد كتبنا فى‏الزبور من بعدالذكران الارض یرثها عبادى‏الصالحون‏» (1)

«قال موسى لقومه استعینوابالله‏واصبروا ان‏الارض‏لله یورثها من‏یشاء من عباده‏والعاقبه للمتقین‏» (2)

«ونریدان نمن على الذین استضعفوافى‏الارض‏ونجعلهم‏ائمة‏ونجعلهم‏الوارثین ] ونمكن لهم فى‏الارض‏ونرى فرعون و هامان و جنودهما منهم‏ماكانوا یحذرون‏» (3)

«هوالذى ارسل رسوله بالهدى ودین‏الحق لیظهره على‏الدین كله ولوكره‏المشركون‏» (4)

«اذا جاء نصرالله والفتح ] ورایت‏الناس‏یدخلون فى‏دین‏الله‏افواجا] فسبح بحمد ربك و استغفره‏انه كان توابا» (5)

این آیات و تعداد بسیار زیادى ازآیات، روایات و احادیثى كه در این‏مورد (ظهور حضرت مهدى صلى الله علیه وآله وسلم)در قرآن و كتب اسلامى وجود داردمساله ظهور منجى آخرالزمان را درادیان دیگر در مقایسه با اسلام حداقل‏در بین ما مسلمانان كمرنگ نموده‏است تا جایى كه گاهى اوقات‏فراموش مى‏كنیم كه ادیان دیگر نیز به‏آن معتقدند.

شاید چنین تصورى‏بیشتر از آنجا نشات گرفته باشد كه‏ما خود را در مقابل دنیایى احساس‏مى‏كنیم كه آن را دنیاى غرب مى‏نامیم‏و غربیان عموما بیش از آنچه درمسائل معنوى و الهى پیشقدم باشنددر مسائل مادى پیشقدم بوده‏اند وحتى متاسفانه چهره‏اى كاملا مادى‏را از خود ارائه كرده‏اند كه براى عده‏كثیرى این تصور را به وجود آورده‏كه معنویت هیچ جایگاهى در غرب‏ندارد.اما مساله این چنین هم كه ازظواهر امر برمى‏آید، نیست و امروزما شاهد آن هستیم كه در همین غرب‏سر تا پا مادى و غرق در مادیات وظواهر حیوانى زندگى، گرایش‏شدیدى نسبت‏به مسائل معنوى وحتى منجى گرایى آن هم با تبلیغات‏همه جانبه به چشم مى‏خورد.

گویاغرب هم از راهى كه رفته خودپشیمان شده و قصد بازگشت دارد ودر این بازگشت و رویكرد، معنویت ودر راس آن منجى‏گرایى را به عنوان‏یك وسیله تنبیه، تذكر و تزكیه به كارگرفته است. غربیان چون پیش از ملل‏دیگر به تكنولوژى و علوم مادى ورفاهى كه در سایه این علم وتكنولوژى به دست‏آمده‏دست‏یافته‏اندو در واقع دموكراسى غربى همه چیزرا برایشان به‏ارمغان آورده به جزمعنویات؛ این بار گام در وادى‏معنویات گذاشته و چاره دردهاى‏غیرقابل درمان ناشى از گرایش به‏مادى را در آن مى‏جویند. امروزه اگربر نشریات و بولتنهاى مذهبى و حتى‏روزنامه‏هاى غربى نظرى بیاندازیم‏شاهد این رویكرد غرب خواهیم بود،شاید باور این مساله دشوار باشد كه‏امروزه حتى ادعیه خاصى از طرف‏كلیساهاى مسیحى (كاتولیك‏ها) ودیگر فرق مسیحیت‏به شكل‏بروشورهایى چاپ و در مقیاس‏وسیع توزیع مى‏شود كه در واقع‏مردم را به یك عبادت و اداى ذكردسته جمعى فرا مى‏خواند كه هدف‏عمده آن تزكیه نفس و دعا براى‏بازگشت عیسى مسیح علیه السلام است.

امروزه شاهد آنیم كه هر از چندى‏یكى از نشریات غربى خبرى ازمكاشفه‏اى یا الهاماتى از طرف‏حضرت مریم علیها السلام، حضرت عیسى‏مسیح علیه السلام و حتى حضرت فاطمه علیها السلام‏و به قول غربیان [ و تجلى‏آنها در مكانهایى خاص نظیر محله‏مسیحى‏نشین دمشق ، «مجوكرویه‏» (6) یوگسلاوى و یا كوههاى راكى‏آمریكا مطرح مى‏سازند كه گزارش واسناد آنها تماما موجود است. وان‏شاءالله به حضور خوانندگان‏عزیز ارائه خواهد شد.
اخیرا در یكى از انتشارات دینى‏«بنیاد رایله‏» (7) تحت عنوان «نامه‏آبى‏» (8) مقاله‏اى تحت عنوان «چراكسى ما رابه خود نمى‏آورد» چاپ‏شده است و پدر روحانى «گورك‏كوسیكى‏» (9) بیانات جالب توجهى‏ابراز داشته است كه به چند جمله آن‏اشاره مى‏كنیم تا نشاندهنده میزان‏توجه و رویكرد غرب باشد. وى‏مى‏گوید:

زمانى كه بازگشت‏شكوهمندعیسى مسیح علیه السلام به وقوع پیوندد عده بسیارى افسوس خواهندخورد.وى در جایى دیگر از سخنان‏خود مى‏گوید: «خداوند بندگانش رامرتبا و به طرق مختلف مورد خطاب‏قرار مى‏دهد. چرا ما گوشهاى خود رابر روى صحبتهاى خداوند بسته‏ایم؟قلبهاى ما سفت و سخت ‏شده است، ماباید به رحمت و بخشش خداوند وعیسى علیه السلام ایمان داشته باشیم و خودرا براى بازگشت او آماده كنیم؛عیسى مسیح علیه السلام به زودى خواهدآمد، ما باید براى ظهور حضرت‏ مسیح دعا كرده و نماز به پا داریم،بشر بدون بازگشت عیسى به صلح وآرامش دست نخواهد یافت.»

آرى، جاى بسى امیدوارى وخرسندى است كه قیامى عمومى وفراخوانى معنوى و الهى در كار است‏تا تمام جهانیان را متوجه این امربزرگ - كه همان مساله آخرالزمان ومنجى الهى است - نماید؛ این رخدادهانشان مى‏دهد كه اكثریت جهانیان براین باورند كه دیگر از دست نیروهاى‏بشرى براى نجات جهان كارى‏ساخته نیست و تنها ازبین‏برنده‏جنگ، جهل، دشمنى و فساد یك رهبرالهى است كه با آمدن خود نوید دیرین‏الهى را كه همان حكومت صالحان ومستضعفان بر زمین است تحقق ‏مى‏ بخشد.

 سیداحمدرضا یكانى فرد